Over Gezen/ANBI/Beleidsplan

Stichting Gezen

De officiële naam van de Stichting Gezen luidt Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (afgekort tot ‘Stichting GEZEN’ of ‘GEZEN’). In Engelse teksten gebruiken we de naam Foundation for Utility-Scale Solar Energy.

GEZEN is vanaf 2004 actief om Nederlandse bedrijven, politici en opinieleiders bekend te maken met de vrijwel onbegrensde mogelijkheden van zonne-energie, en vooral van de grootschalige versie: zonnespiegelcentrales.

GEZEN wil dat het tempo waarin zonthermische krachtcentrales worden gebouwd in de landen waar de zon bijna altijd schijnt, sterk wordt opgevoerd.

GEZEN bestrijdt de klimaatverandering door de aandacht te vestigen op de noodzaak van internationale samenwerking.

De Stichting Gezen is een algemeen nut beogende instelling en valt onder de ANBI-regeling van de Belastingdienst. Deze pagina bevat de verantwoording die daarvoor benodigd is.

RSIN nummer

814073529

Contactgegevens

Postadres: Nieuwe Kerkhof 30a, 9712 PW Groningen
Telefoon: 06-51635345
email: info@gezen.nl

KvK: 02086520

IBAN: NL82INGB 000 2908059

Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u op deze separate pagina.

Bestuur

  • Voorzitter: Reuben Moore (Amsterdam)
  • Secretaris/penningmeester: Mr Jeroen Wiegertjes (Deventer)

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de directeur:

  • Dr. Evert H. du Marchie van Voorthuysen, Haren,  tezamen met Mr.Ir. Hans P. Bienfait (Delft), hierbij geholpen door een wisselend aantal medewerkers.

Doelstellingen volgens de statuten

De stichting heeft ten doel: Het op ruime schaal bekendheid geven aan de grote voordelen van zonthermische krachtcentrales voor de oplossing van het mondiale energieschaarsteprobleem, het drinkwaterprobleem in de droge landen en het verzachten van de gevolgen van het antropogeen broeikaseffect

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende methodieken toe te passen:

1. voorlichting door middel van gedrukte en elektronische media

2. voorlichting op scholen, universiteiten, tentoonstellingen en andere instanties

3. de uitgave van brochures en het bedrijven van een website

4. de organisatie van conferenties en seminaria

5. gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties

6. voorlichting aan bedrijven

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

De Stichting GEZEN heeft geen arbeidscontract met personen, en geen mensen die op regelmatige basis betaald worden voor hun werkzaamheden voor GEZEN. Bestuursleden en medewerkers kunnen onkosten die zij hebben gemaakt ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting declareren. Er is dus geen specifiek beloningsbeleid.

Jaarverslag

Het bestuur stelt jaarlijks het jaarverslag vast. Daarna wordt het op deze website gepubliceerd.

Het jaarverslag over 2021.

Het jaarverslag over 2020.

Het jaarverslag over 2019.

Het jaarverslag over 2018.

Het jaarverslag over 2017.

Het Jaarverslag over 2016.

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord